Konto w portalu informacyjnym będzie obowiązkowe, ale przepisów przejściowych brak

artykul

Przepisy o doręczeniach przez sądowy portal informacyjny zostały doprecyzowane. Niestety, nie rozwiązują one obecnie istniejących problemów.

Sądowy portal informacyjny obowiązkowy dla wszystkich zawodowych pełnomocników

Procedowany obecnie projekt ustawy  o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw ustanawia obowiązek posiadania konta w portalu informacyjnym. Zgodnie z projektowanym art. 53da ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, o ile przepis szczególny tak stanowi, pisma sądowe doręcza się adwokatom, radcom prawnym, rzecznikom patentowym i Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej drogą elektroniczną za pośrednictwem indywidualnych kont (portal informacyjny). Za pośrednictwem portalu informacyjnego można też informować strony i ich pełnomocników o czynnościach podejmowanych w sprawie. Do posiadania kont instytucjonalnych w portalu informacyjnym obowiązani są Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej oraz jednostki organizacyjne prokuratury.

Stosowny obowiązek na zawodowych pełnomocników będzie nakładać odpowiednio ustawa o radcach prawnych oraz Prawo o adwokaturze. Po wejściu w życie nowelizacji, w obu ustawach pojawi się przepis, wskazujący że radca prawny, odpowiednio adwokat, wykonujący zawód obowiązany jest posiadać konto w portalu informacyjnym (vide art. 5 ustawy nowelizujacej).

Doręczenia elektroniczne będą regułą, ale brak przepisów przejściowych

Wprowadzenie obowiązku posiadania konta w portalu informacyjnym jest rozwiązaniem słusznym, wziąwszy pod uwagę istniejące w praktyce wymiaru sprawiedliwości problemy. Niestety, projektowane przepisy nie rozwiewają już istniejących wątpliwości oraz  pomijają występujące obecnie sytuacje, wynikające wyłącznie z "wadliwości" dotychczasowej regulacji, a skutkujące de facto pozbawieniem strony prawa do sądu. 

Jak trafnie wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich, wielokrotnie zdarzało się doręczanie przez portal pism pełnomocnikom, którzy nie posiadali w nich konta, bo byli przekonani, że nie mają takiego obowiązku. Niestety, w nowelizacji pominięto regulację skutków procesowych pism doręczonych za pośrednictwem portalu informacyjnego pełnomocnikom nieposiadającym kont przed dniem wejścia ustawy w życie. Dlatego też RPO postuluje, by w ustawie nowelizującej:

1) dodano przepis przejściowy, nakazujący przywrócenie terminu na wniesienie wniosków o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia oraz na wniesienie środków zaskarżenia tym adwokatom, radcom prawnym i rzecznikom patentowym, którzy nie posiadali przed wejściem w życie projektowanej ustawy konta w portalu informacyjnym, a którym mimo to doręczono orzeczenie podlegające zaskarżeniu (lub jego uzasadnienie) za pośrednictwem tego portalu;
2) dodano przepis przejściowy, określający termin na założenie konta dla adwokatów, radców prawnych i rzeczników patentowych wykonujących zawód w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy;
3)  dodano przepis przejściowy, nakazujący ponowne doręczenie pism procesowych tym adwokatom, radcom prawnym i rzecznikom patentowym, którym doręczano te pisma przez portal informacyjny, mimo że nie posiadali w nim konta przed wejściem w życie projektowanej ustawy.

Ponadto, RPO postuluje nowelizację ustawy o radcach prawnych, Prawa o adwokaturze oraz ustawy o rzecznikach patentowych przez określenie terminu, w jakim osoby, które w przyszłości będą wpisywane na listę adwokatów/radców prawnych/rzeczników patentowych powinny założyć konto w sądowym portalu informacyjnym.

Etap legislacyjny

Przyjęty w dniu 9 maja 2023 roku przez Radę Ministrów projekt ustawy  o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw skierowano do prac parlamentarnych.

 

Czytam więcej artykułów w: Kancelaria

 

pracadlaprawnika

 

Źródło:

- pismo RPO z dnia 20.4.2023 r., IV.510.18.2023

 

 

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło. Wykorzystywanie zawartości serwisu internetowego PlanetaPrawo.pl jako danych treningowych AI jest zabronione.

 

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej