Lekcje na strzelnicy i HiT, czyli nowy rok szkolny 2022/2023 pełen nowości

artykul

1 września, jak co roku, rozpoczął się nowy rok szkolny. Tym razem będzie on inny niż poprzednie, nie za sprawą pandemii, lecz zmian, jakie MEiN przygotowało dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Nowy rok szkolny = nowe przedmioty

Uczniowie szkół ponadpodstawowych będą mieli nowy przedmiot. Choć HiT - za sprawą słynnego podręcznika - stał się już wprawdzie medialnym hitem, to teraz z jego tematyką zmierzy się młodzież. Prócz wskazanego przedmiotu, uczniowie będą również zdobywać umiejętności obronne. Edukacja dla bezpieczeństwa została uzupełniona o nowy obszar zagadnień związany z edukacją obronną, w tym ćwiczeniami strzeleckimi.

Edukacja dla bezpieczeństwa i szkolenie strzeleckie

Jak wskazuje MEiN, edukacja dla bezpieczeństwa została uzupełniona o nowy obszar zagadnień związany z edukacją obronną, w tym ćwiczeniami strzeleckimi. Nowe treści nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa obejmują zagadnienia z obszaru edukacji obronnej:

 -   reagowanie w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi (tzw. survival, w tym miejsca schronienia),
 -   zasady pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej,
    w przypadku szkoły podstawowej wymagania z zakresu: terenoznawstwa, cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym, przygotowania do szkolenia strzeleckiego;
 -   w przypadku szkół ponadpodstawowych wymagania z zakresu: reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi, cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym, szkolenia strzeleckiego.

Szkolenie strzeleckie:

-    w przypadku szkoły podstawowej wymagania obejmują przede wszystkim przygotowanie teoretyczne w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z bronią (w uzasadnieniu do rozporządzenia wskazano, że zajęcia z tego zakresu powinny być przeprowadzane w większej części w formie teoretycznej, ze stopniowym wprowadzaniem elementów praktycznych);
-    w szkołach ponadpodstawowych będą podstawy strzelania z częścią praktyczną prowadzoną z wykorzystaniem bezpiecznych narzędzi do ćwiczeń strzeleckich, takich jak np. broń kulowa, pneumatyczna, repliki broni strzeleckiej (ASG), strzelnice wirtualne albo laserowe.

W przypadku wymagania dotyczącego strzelania z wykorzystaniem broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych przewidziano trwający dwa najbliższe lata szkolne okres przejściowy. Wymóg ten będzie obowiązywał od roku szkolnego 2024/2025.

Resort zastrzega, że w odniesieniu szkół ponadpodstawowych, które na terenie danego powiatu:

-    mają dostęp do broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych – wymóg ten jest realizowany od roku szkolnego 2022/2023;
-    nie mają dostępu do broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych – wymóg ten jest realizowany w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 w miarę istniejących możliwości.

HiT, czyli historia i teraźniejszość

HiT to nowy przedmiot historia i teraźniejszość, który od 1 września 2022 r. zastąpi przedmiot wiedza o społeczeństwie (w zakresie podstawowym) i będzie realizowany w wymiarze 3 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia) na zajęciach z tego przedmiotu będą poznawać według porządku chronologicznego najważniejsze wydarzenia i procesy zachodzące w kolejnych dekadach II poł. XX w. i początku XXI w. w Polsce i na świecie (w sferze politycznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej). Program przedmiotu obejmuje okres od 1945 do 2015 r. i łączy treści z zakresu historii powojennej z treściami z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

Edukacja obywatelska, obejmująca kwestie ustrojowe, społeczne, prawne i aksjologiczne, jest obecna w podstawie programowej nowego przedmiotu w wyodrębnionym dziale, zatytułowanym Wiedza o podstawach życia społecznego. Wybrane zagadnienia są także uwzględnione w pozostałych działach tematycznych przedmiotu historia i teraźniejszość obejmujących kolejne okresy historii powojennej świata i Polski.

Podręcznik do HiT przedmiotem interwencji RPO

Choć pierwsze lekcje HiT dopiero przed nami, już teraz do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają liczne skargi w sprawie treści zawartych w podręczniku dla klasy 1 liceum i technikum "Historia i Teraźniejszość 1945-1979". W skargach tych, kierowanych głównie przez nauczycieli i rodziców uczniów, którzy zapoznali się z książką, zwraca się uwagę, że nie odpowiada ona wymaganiom stawianym przed materiałami przeznaczonymi do nauki w szkole. Kontrowersje budzi treść podręcznika i zawarte tam sformułowania, jak również zdjęcia, które nie zostały odpowiednio dostosowane do wieku i wrażliwości uczniów klas pierwszych. Dlatego też RPO zwrócił się do Ministra Edukacji o wyjaśnienie wskazanych kwestii, zwłąszcza zę  niektóre fragmenty podręcznika zdają się nie odpowiadać standardowi, zgodnie z którym władze publiczne powinny zachować bezstronność w sprawach światopoglądowych (art. 25 ust. 2 Konstytucji RP).

 

Źródło:

-  komunikat MEiN ws nowego roku szkolnego 2022/2023, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

- pismo RPO do Ministra Edukacji z 25.8.2022 r., https://bip.brpo.gov.pl

 

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło.

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej