Deprecated: strripos(): Passing null to parameter #2 ($needle) of type string is deprecated in /home/scripta/domains/planetaprawo.pl/public_html/core/classes/bootstrap/Initializer.php on line 61
Preferencyjna stawka amortyzacji budynków już od stycznia 2024 roku

Preferencyjna stawka amortyzacji budynków już od stycznia 2024 roku

artykul

Już niebawem będzie możliwe zastosowanie nowych stawek amortyzacji niektórych budynków i budowli. Nowelizacja przepisów o podatku dochodowym ma zmniejszyć dysproporcje w rozwoju gospodarczym poszczególnych części kraju.

Uzasadnienie nowelizacji

Nowela podpisana przez Prezydenta RP w dniu 28 sierpnia 2023 r. wprowadza zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1128, ze zm.), jak też w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, ze zm.). W niniejszym artykule informujemy o zmianach w pierwszym z przywołanych aktów normatywnych, które polegają na dodaniu w art. 22j ust. 7-13).

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej, duże ośrodki gospodarcze i aglomeracje mają, z racji swego potencjału, rosnącą siłę przyciągania inwestycji. Korzyści z rozwoju dużych ośrodków miejskich co do zasady omijają tereny tzw. Polski powiatowej, pogłębiając dysproporcje w rozwoju poszczególnych części kraju. Odpływ ludności z mniejszych ośrodków miejskich, czy też wsi powoduje brak impulsów rozwojowych, a w konsekwencji wzrost bezrobocia i zubożenie społeczeństwa zamieszkującego te obszary. Zdaniem projektodawcy, bez ustawowej regulacji wspomagającej procesy inwestycyjne w regionach słabo rozwiniętych gospodarczo odwrócenie tego trendu jest niemożliwe. Celem nowelizacji jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w gminach o wysokim wskaźniku bezrobocia, będących jednocześnie gminami o niskim dochodzie w przeliczeniu na mieszkańca. Instrumentem służącym osiągnięciu tego celu ma być skrócenie okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych. Możliwość ta objąć ma gminy położone w powiatach o wysokim bezrobociu oraz jednocześnie niskim dochodzie podatkowym w przeliczeniu na mieszkańca (zob. uzas. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, druk nr 3129, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=3129 [dostęp: 26.9.2023 r.]. 

 

Nowe stawki amortyzacyjne budynków i budowli

Zgodnie z nowelizacją (art. 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2023 r. poz. 1787), podatnicy będący mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych będących budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami, zaliczonymi do grupy 1 i 2 Klasyfikacji, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych danego podatnika, w przypadku gdy budynek (lokal) niemieszkalny czy budowla znajduje się na obszarze gminy: 
1) zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, oraz 
2) w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 100% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

W przypadku gdy budynek (lokal) niemieszkalny czy budowla znajduje się na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi: 
1) od 120% do 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – okres amortyzacji dla tego środka trwałego nie może być krótszy niż 10 lat; 
2) powyżej 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – okres amortyzacji dla tego środka trwałego nie może być krótszy niż 5 lat.

Spełnienie warunków zastosowania nowych stawek amortyzacji 

Spełnienie warunków zastosowania nowych stawek amortyzacji ustala się na miesiąc, w którym wystąpiło jedno z następujących zdarzeń: 
1) uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na budowę; 
2) upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy albo wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu; 
3) środek trwały został po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – w przypadku gdy budowa tego środka trwałego nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub z innych przyczyn nie doszło do wydania takiej decyzji albo dokonania takiego zgłoszenia.

Z wyjątkami określonymi w ustawie nowelizującej zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 

__________________________________________________

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło. Wykorzystywanie zawartości serwisu internetowego PlanetaPrawo.pl jako danych treningowych AI jest zabronione. 

PlanetaPrawo.pl - przepisy, praktyczne komentarze, orzecznictwo, marketing prawniczy

Odwiedź nasz Sklep, polub nas na Facebooku, obserwuj nas na Twitterze

 
>>Powrót do artykułów w: Majątek

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej