Prowadzisz firmę w Internecie? Poznaj obowiązki, jakie nakłada DSA

artykul

W dniu 17 lutego w życie weszło rozporządzenie UE regulujące rynek usług cyfrowych, zwane konstytucją Internetu. Co istotne, jego przepisy nie obejmują wyłącznie gigantów internetowych ,lecz wszystkie podmioty świadczące tzw. usługi pośrednie.

Czym są usługi pośrednie?

Jak wskazano w rozporządzeniu UE z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych - DSA), usługi społeczeństwa informacyjnego, zwłaszcza usługi pośrednie, stały się ważną częścią unijnej gospodarki i życia codziennego obywateli Unii. Dwadzieścia lat po przyjęciu obowiązujących ram prawnych regulujących takie usługi, ustanowionych w dyrektywie 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, nowe i innowacyjne modele biznesowe i usługi, takie jak internetowe serwisy społecznościowe i internetowe platformy umożliwiające konsumentom zawieranie z przedsiębiorcami umów na odległość, pozwoliły użytkownikom biznesowym i konsumentom na przekazywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji oraz zawieranie transakcji na nowe sposoby. Większość obywateli Unii korzysta obecnie z tych usług na co dzień, jednakże transformacja cyfrowa i wzmożone korzystanie z tych usług przyniosły również nowe zagrożenia i wyzwania dla indywidualnych odbiorców danej usługi, przedsiębiorstw i całego społeczeństwa.

Dlatego też zdecydowano się  ustanowić zestaw jednolitych i obowiązkowych zasad na poziomie Unii, obowiązujących dostawców usług pośrednich. Czym są usługi pośrednie? Precyzuje to art. 3 Rozporządzenia UE. Usługa pośrednia oznacza jedną z następujących usług społeczeństwa informacyjnego:

a) usługę „zwykłego przekazu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej;
b) usługę „cachingu” polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez odbiorcę usługi, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców;
c) usługę „hostingu” polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez odbiorcę usługi oraz na jego żądanie.

Kto podlega przepisom DSA?

Akt o usługach cyfrowych nie obejmuje wyłącznie wielkich firm działających w Internecie, choć te zostały obarczone zdecydowanie dalej idącymi obowiązkami. W praktyce przepisy DSA dotyczą wszystkich podmiotów udostępniających treści, wyszukiwarek, stron handlowych, platform  społecznościowych, platform sprzedażowych, platform podróży czy zakwaterowania. Przepisom DSA będą więc podlegać np. przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklep internetowy, serwisy informacyjne czy blogi z możliwością umieszczania komentarzy i opinii, a także firmy prowadzące swe strony czy grupy w ramach mediów społecznościowych (np. firmowa strona czy grupa na Facebooku, w ramach której inni użytkownicy mogą przekazywać określone treści).  Te podmioty także maja obowiązek wdrożyć DSA, bowiem są one podmiotami świadczącymi usługę hostingu. Wprawdzie rozporządzenie różnicuje zakres obowiązków i część z nich nie obejmuje mikro- i małych przedsiębiorców, to prawodawca unijny zdecydował się wyróżnić kategorię zobowiązań, którym podlegają wszystkie podmioty świadczące usługi pośrednie.

>> Zobacz też: Artykuł reklamowy z kampanią CPC dla Twojej firmy (Autopromocja)

Jakie obowiązki nakłada DSA na mikro- i małych przedsiębiorców?

Obowiązki mające zastosowanie do wszystkich dostawców usług pośrednich zawarto w sekcji pierwszej. Są nimi:

1. obowiązek wyznaczenia punktu kontaktowego;

Dostawcy usług pośrednich wyznaczają pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający im bezpośrednią komunikację – drogą elektroniczną – z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych, a także wyznaczają pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający odbiorcom usługi bezpośrednią i szybką komunikację z nimi, drogą elektroniczną i w sposób przyjazny dla użytkownika, w tym poprzez umożliwienie odbiorcom usługi wyboru środków komunikacji, które nie mogą opierać się wyłącznie na zautomatyzowanych narzędziach;

2. obowiązek określenia warunków korzystania z usług:

W warunkach korzystania z usług dostawcy usług pośrednich uwzględniają informacje na temat wszelkich ograniczeń, które nakładają w związku z korzystaniem z ich usług, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez odbiorców usługi. Informacje te muszą zawierać informacje na temat wszelkich polityk, procedur, środków i narzędzi wykorzystywanych na potrzeby moderowania treści, w tym na temat algorytmicznego podejmowania decyzji i przeglądu dokonywanego przez człowieka, a także na temat regulaminu wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg. Informacje te formułuje się jasno i w sposób prosty, zrozumiały, przyjazny dla użytkownika i jednoznaczny oraz podaje do wiadomości publicznej w łatwo dostępnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeżeli usługa pośrednia jest skierowana przede wszystkim do małoletnich lub gdy korzystają z niej w głównej mierze małoletni, dostawca usługi pośredniej wyjaśnia warunki i ograniczenia korzystania z tej usługi w sposób zrozumiały dla małoletnich;

3. obowiązek stworzenia mechanizmu zgłaszania nielegalnych treści:

Dostawcy usług hostingu wdrażają mechanizmy umożliwiające dowolnej osobie lub dowolnemu podmiotowi zgłoszenie im obecności w ich usłudze określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za nielegalne treści. Mechanizmy te muszą być łatwo dostępne i przyjazne dla użytkownika oraz muszą pozwalać na dokonywanie zgłoszeń wyłącznie drogą elektroniczną. Mechanizmy te muszą być mechanizmami ułatwiającymi dokonywanie wystarczająco precyzyjnych i odpowiednio uzasadnionych zgłoszeń.W tym celu dostawcy usług hostingu przyjmują niezbędne środki umożliwiające im i ułatwiające dokonywanie zgłoszeń zawierających wszystkie poniższe elementy:
a) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści;
b) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
c) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
d) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

 

 

Przepisy obowiązują, brak organu, który może je egzekwować

Wprawdzie DSA obowiązuje od 17 lutego, to obecnie brak w Polsce organu, który byłby uprawniony do nakładania kar za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia. Powyższe wymaga bowiem uchwalenia uzupełniającej ustawy do Aktu o Usługach Cyfrowych, do czego zobligowany jest polski prawodawca. W konsekwencji, obecnie za nieprzestrzeganie nowych regulacji nie mogą być nakładane kary przewidziane w rozporządzeniu.

 

Źródło:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o usługach cyfrowych).

__________________________________________________

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło. Wykorzystywanie zawartości serwisu internetowego PlanetaPrawo.pl jako danych treningowych AI jest zabronione. 

PlanetaPrawo.pl - przepisy, praktyczne komentarze, orzecznictwo, marketing prawniczy

Odwiedź nasz Sklep, polub nas na Facebooku, obserwuj nas na Twitterze

 

>>Powrót do artykułów w: Biznes

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej