Stała składka zdrowotna od 2024 roku? Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany

artykul

Nowe regulacje w zakresie rozliczania składki zdrowotnej, wynikające z wejścia w życie przepisów Polskiego Ładu, budzą szeroki sprzeciw. Ministerstwo Zdrowia proponuje rozwiązanie. Czym będzie stała składka zdrowotna?

Składka zdrowotna i Polski Ład w ogniu krytyki przedsiębiorców

Polski Ład niewątpliwie namieszał w polskim systemie podatkowym, a zamiast korzyści przysporzył przedsiębiorcom nie lada bólu głowy.  Nowe regulacje w zakresie rozliczania składki zdrowotnej, wynikające z wejścia w życie przepisów Polskiego Ładu, stały się przedmiotem licznych skarg, wnoszonych także do właściwych organów państwa. Jednym z problemów, z którymi muszą mierzyć się przedsiębiorcy, jest określenie dochodu. W świetle reformy, dochód z działalności gospodarczej na cele składki zdrowotnej jest bowiem inaczej określany niż dla celów podatkowych. Oprócz tego, że samo ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest w praktyce bardzo skomplikowane, to skutkiem zmian jest, że niektórzy przedsiębiorcy płacą składkę zdrowotną od wyższej podstawy niż podatek dochodowy.

Składka zdrowotna w świetle nowych zasad

Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przedsiębiorca zobowiązany jest zapłacić składkę zdrowotną. Wskazana składka zdrowotna jest naliczana od miesięcznej podstawy jej wymiaru, stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka.  Gdy ustalona podstawa wymiaru składki zdrowotnej w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, składka zdrowotna odprowadzana jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Powyższe oznacza, że przy obliczeniu składki zdrowotnej nie można uwzględnić poniesionej straty. Natomiast rozliczenie straty możliwe jest do odliczenia na cele podatkowe.

Stała składka zdrowotna lekiem na problem?

Podnoszone głosy krytyczne zdaje się dostrzegać również Ministerstwo Zdrowia, które w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich zdradziło propozycję zmian. Jedną z nich ma być stała składka zdrowotna. Resort zdrowia chce, by od  1 stycznia 2024 roku przedsiębiorcy płacili składkę obliczoną od 1/12 postawy rocznej wykazanej w ostatnim złożonym dokumencie rozliczeniowym, obejmującym rozliczenie składki rocznej.

Stała składka zdrowotna nie jest jedyną propozycją. Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Finansów analizuje również inne możliwości mające przyczynić się do uproszczenia obliczania podstawy wymiaru składki zdrowotnej oraz przybliżenia jej do podstawy opodatkowania w podatku PIT. Przedmiotem rozważań jest również możliwość wprowadzenia do regulacji składki zdrowotnej rozwiązań zbliżonych do rozliczania straty lub zatorów płatniczych w PIT, jednakże - zdaniem resortu -  wstępne wyniki już teraz pozwalają na stwierdzenie, że wprowadzenie takich rozwiązań jeszcze bardziej skomplikuje sposób ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Składka zdrowotna w okresie zawieszenia działalności

Zgodnie z art. 81 ust. 2zd ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ilekroć w ust. 2 i 2b-2zc jest mowa o przychodach i kosztach ich uzyskania w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie uwzględnia się w tych przychodach i kosztach ich uzyskania przychodów osiągniętych i kosztów poniesionych w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Przywołany przepis prawa należy rozumieć w ten sposób, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej zarówno poniesione przez przedsiębiorcę koszty jak i uzyskane przychody pozostają neutralne składkowo, tzn. w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie podlega obowiązkowi składkowemu. Jest to następstwem rozwiązania systemowego, wyrażonego w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, w myśl którego tytuł ubezpieczeniowy przedsiębiorcy ulega wyłączeniu w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

 

Źródło:

- ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105, ze zm.)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 2561 ze zm.)
- pismo MZ z 10.1.2023 r., DLU.704.993.2022.AŻ

 

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło. 

 

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej