Test powtórkowy dla studentów i aplikantów – kuratela

artykul

Adepcie sztuki prawniczej, sprawdź, czy znasz prawo rodzinne! Tym razem studentom prawa oraz aplikantom proponujemy rozwiązanie testu sprawdzającego znajomość przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o zawarciu małżeństwa.

Test

Prawo rodzinne stanowi podzbiór norm prawnych odnoszących się do spraw takich jak zawarcie i ustanie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, ojcostwo, macierzyństwo czy obowiązek alimentacyjny. Poniżej przedstawiamy test jednokrotnego wyboru dotyczący zawarcia małżeństwa (art. 1-22 k.r.o.). Powodzenia!

1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy:
a) mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed notariuszem oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński;
b) mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński;
c) mężczyzna i kobieta w odstępach nie dłuższych niż tydzień złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.

2. Mężczyzna i kobieta przebywający poza granicami Polski:
a) mogą zawrzeć małżeństwo przed polskim konsulem, niezależnie od tego czy są obywatelami polskimi;
b) mogą zawrzeć małżeństwo przed polskim konsulem, jeżeli co najmniej jedno z nich jest obywatelem polskim;
c) mogą zawrzeć małżeństwo przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli oboje są obywatelami polskimi.

3. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo:
a) powinny złożyć lub przedstawić sądowi opiekuńczemu dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa;
b) powinny złożyć lub przedstawić notariuszowi dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa;
c) powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa.

4. Jeżeli otrzymanie dokumentu, który osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody:
a) sąd nie może zwolnić tej osoby od obowiązku złożenia lub przedstawienia tego dokumentu;
b) sąd może zwolnić tę osobę od obowiązku złożenia lub przedstawienia tego dokumentu;
c) Prokuratoria Generalna RP może zwolnić tę osobę od obowiązku złożenia lub przedstawienia tego dokumentu.

5. Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte:
a) przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy;
b) przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Kierownik urzędu stanu cywilnego nie może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu;
c) przed upływem roku od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

6. Czy oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński można złożyć przez pełnomocnika?
a) Tak – za zgodą prokuratora;
b) Nie;
c) Tak – z ważnych powodów, za zezwoleniem sądu.

7. Jeżeli małżeństwo jest zawierane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego:
a) oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków;
b) oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności trzech pełnoletnich świadków;
c) oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności czterech pełnoletnich świadków.

8. Czy przepisy prawa rodzinnego umożliwiają złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego bez złożenia lub przedstawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa?
a) Tak - w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron. Jednakże i w tym wypadku strony są obowiązane złożyć zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
b) Tak - w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron. W tym wypadku strony nie są zobowiązane do zapewnienia, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
c) Nie.

9. Nie może zawrzeć małżeństwa:
a) każda osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu;
b) osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa mężczyźnie, który ukończył lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny;
c) osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

10. Unieważnienia małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać:
a) tylko Prokurator Generalny;
b) tylko zstępny małżonka;
c) każdy, kto ma w tym interes prawny.

Rozwiązanie testu

Poniżej wskazujemy prawidłowe odpowiedzi na powyższe pytania:  
•    pytanie 1 – b;
•    pytanie 2 – c;
•    pytanie 3 – c;
•    pytanie 4 – b;
•    pytanie 5 – a;
•    pytanie 6 – c;
•    pytanie 7 – a;
•    pytanie 8 – a;
•    pytanie 9 – c;
•    pytanie 10 – c.

 

_____________________________________

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło. Wykorzystywanie zawartości serwisu internetowego PlanetaPrawo.pl jako danych treningowych AI jest zabronione. 

PlanetaPrawo.pl - przepisy, praktyczne komentarze, orzecznictwo, marketing prawniczy

Odwiedź nasz Sklep, polub nas na Facebooku, obserwuj nas na Twitterze

 

>>Powrót do artykułów w: Młody Prawnik

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej