TK umorzył sprawę wymogu przynależności do izby radcowskiej i adwokackiej

artykul

Przepis o przynależności do izby adwokackiej/radców prawnych, właściwej dla miejsca zamieszkania lub siedziby kancelarii,miał być przedmiotem badań TK.

Stan faktyczny sprawy

Trybunał Konstytucyjny wszczął postępowanie w sprawie wniosku grupy posłów (sygn. akt K 6/22). Jego przedmiotem jest zgodność z Konstytucją RP regulacji dotyczących przynależności do izby adwokackiej lub izby radców prawnych na podstawie kryterium miejsca położenia siedziby zawodowej lub miejsca zamieszkania. W ocenie wnioskodawców zarzuty niezgodności z Konstytucją RP dotyczą dwóch przepisów ustaw, tj.:

1) art. 38 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2368 ze zm., dalej jako: ustawa prawo o adwokaturze lub u.p.a.) stanowiącego, że:
Izbę adwokacką stanowią adwokaci i aplikanci adwokaccy, mający siedzibę zawodową na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę w szczególności podział terytorialny administracji sądowej;

2) art. 49 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm., dalej jako ustawa o radcach pranych lub u.r.p.) stanowiącego, że:

1. Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zamieszkali na terenie danego okręgu tworzą okręgową izbę radców prawnych.
3. Uchwałę o utworzeniu i terenie działania okręgowej izby radców prawnych podejmuje Krajowa Rada Radców Prawnych, biorąc pod uwagę zasadniczy podział terytorialny państwa.

Zdaniem Wnioskodawców  istotą obydwu zarzutów jest stwierdzenie, że ustawodawca zwykły, określając kształt samorządów zawodowych adwokatów i radców prawnych, niezasadnie przyjął jedynie terytorialne kryterium tworzenia poszczególnych jednostek tych samorządów.

Stanowisko RPO

Do postępowania przyłączył się również Rzecznik Praw Obywatelskich wnosząc o umorzenie postępowania. W uzasadnieniu wskazał m.in., że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Trybunał Konstytucyjny nie ma kompetencji do orzekania o zaniechaniach ustawodawcy zwykłego, choćby obowiązek uregulowania danego zagadnienia w ustawie wynikał z norm konstytucyjnych. Trybunał wielokrotnie podkreślał, że zaniechanie ustawodawcze nie może stanowić przedmiotu kontroli konstytucyjnej, gdyż rolą Trybunału nie jest zastępowanie ustawodawcy, w sytuacji, gdy zaniechał on prawnego uregulowania jakiegoś zagadnienia. Również w najnowszym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wyklucza się dopuszczalność przeprowadzenia kontroli konstytucyjności, gdy istotą zarzutu niekonstytucyjności jest brak określonej treści w konkretnie wskazanych przepisach ustaw, a nie treść aktu normatywnego (zob. przykładowo: postanowienie TK z dnia 28 czerwca 2022 r. o sygn. akt SK 60/21; postanowienie TK z dnia 8 grudnia 2022 r., sygn. akt SK 61/21).

TK umarza postępowanie

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 5 u.o.t.p.TK, obligatoryjną przesłanką umorzenia przez Trybunał postępowania w niezakończonych sprawach wszczętych m.in. na podstawie wniosku grupy posłów jest zakończenie kadencji Sejmu. Tym samym w niniejszej sprawie wnioskodawcą była grupa posłów na Sejm IX kadencji (art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji). Należy przy tym zauważyć, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2023 r. (M. P. poz. 1208), pierwsze posiedzenie wybranego 15 października 2023 r. Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zwołano na 13 listopada 2023 r. Zgodnie zaś z art. 98 ust. 1 Konstytucji, stanowiącym, że kadencja Sejmu rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Sejmu i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji, 12 listopada 2023 r. zakończyła się IX kadencja Sejmu, skutkiem czego wygasły też mandaty posłów na ten Sejm.

Z uwagi na powyższe postępowanie w niniejszej sprawie należało umorzyć w konsekwencji zaistnienia przewidzianych ustawą okoliczności.

jak zwiększyć dochody kancelarii prawnej

 

Źródło:

Pismo procesowe RPO do TK (sygn. akt K 6/22) z 4.10.2023 r., VII.561.6.2022.PKR

__________________________________________________

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło. Wykorzystywanie zawartości serwisu internetowego PlanetaPrawo.pl jako danych treningowych AI jest zabronione. 

PlanetaPrawo.pl - przepisy, praktyczne komentarze, orzecznictwo, marketing prawniczy

Odwiedź nasz Sklep, polub nas na Facebooku, obserwuj nas na Twitterze

 

>>Powrót do artykułów w: Kancelaria

 

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej