Zakaz reklamy adwokackiej a postępowanie KE

artykul

Zakaz reklamy adwokackiej w centrum postępowania KE w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Obowiązujący zakaz reklamy jest bowiem sprzeczny z unijną dyrektywą usługową.

Zakaz reklamy adwokackiej przedmiotem postępowania KE

Jak informuje Komisja Europejska, decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Malcie, Polsce i Słowenii podjęto ze względu na wprowadzenie w tych krajach sprzecznego z dyrektywą usługową całkowitego zakazu reklamy działalności przedstawicieli zawodów prawniczych. Zdaniem KE, zakaz związany z informacją handlową w przypadku osób wykonujących zawód prawnika pozostaje w sprzeczności z obowiązującym i zarazem z wiążącym państwa UE prawem europejskim. Jak wynika z uzasadnienia decyzji KE, ograniczenia dotyczące reklamy usług prawnych utrudniają rozwój biznesu i pozyskiwanie klientów. Utrudniają one również rozwój reklamy w sieciach społecznościowych, stanowiąc tym samym barierę dla przejścia do ery cyfrowej. Wykazano bowiem, że ograniczenie powyższych utrudnień regulacyjnych w usługach świadczonych przez podmioty gospodarcze zwiększa konkurencję i dynamikę sektora, co prowadzi do efektywniejszej alokacji zasobów i niższych cen dla konsumentów.

Radcowie prawni poza zarzutami KE

Postępowanie KE nie dotyczy natomiast regulacji obowiązujących radców prawnych. W lipcu 2022 roku odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych, w trakcie którego delegaci  uchwalili zmiany w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, dostosowując tym samym przepisy kodeksu w zakresie informowania o wykonywaniu zawodu do wiążącego Polskę prawa Unii Europejskiej. Określono m.in., że informowaniem o wykonywaniu zawodu jest komunikacja mająca na celu bezpośrednią lub pośrednią promocję radcy prawnego, jego wizerunku, wykonywania zawodu lub kancelarii bez względu na treść, formę lub środki komunikacji.  Informowaniem nie będą natomiast proste i sprawdzalne informacje nie służące celom promocyjnym, a umożliwiające np. bezpośredni kontakt z radcą prawnym lub kancelarią, w szczególności nazwa domeny internetowej lub adres poczty elektronicznej, czy też odnoszące się do usług lub wizerunku radcy prawnego i opracowane w sposób niezależny, w szczególności bez wynagrodzenia.

Zakaz reklamy adwokackiej w pracach NRA 

Jak wynika z oficjalnego komunikatu NRA wydanego w związku z decyzją KE o wszczęciu przeciwko Polsce postępowania, zmiany dotyczące reklamy i informacji handlowej są priorytetowym zadaniem, które jest konsekwentnie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Zakaz reklamy adwokackiej, kwestionowany przez KE ma niebawem zniknąć, bowiem - jak wynika z komunikatu -  Adwokatura Polska jest na ostatnim etapie procesu przyjęcia zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, które będą w pełni uwzględniały przepisy tzw. dyrektywy usługowej. Wskazano także, że NRA podejmie głosowanie nad projektem zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu na posiedzeniu plenarnym w maju 2023 roku.

O czym mówi dyrektywa usługowa?

Dyrektywa usługowa ma na celu usunięcie barier w handlu usługami w UE. Uprościła ona procedury administracyjne dla usługodawców, wzmocniła prawa konsumentów i przedsiębiorstw korzystających z usług oraz współpracę między państwami UE. Ponadto zobowiązuje ona państwa członkowskie do zniesienia wszystkich całkowitych zakazów dotyczących informacji handlowych, w tym wszystkich całkowitych zakazów dotyczących formy informacji handlowej, w odniesieniu do zawodów regulowanych. Dyrektywa usługowa ustanawia ogólne ramy prawne, które przynoszą korzyści dla szerokiej gamy usług, a jednocześnie uwzględniają specyficzne cechy każdego rodzaju działalności lub zawodu oraz ich system regulacji. Ramy te są oparte na dynamicznym i selektywnym podejściu, które zakłada usunięcie w pierwszej kolejności tych barier, które można zlikwidować szybko, a w przypadku innych barier uruchomienie procesu oceny, konsultacji i uzupełniającej harmonizacji konkretnych kwestii, co umożliwi stopniową i skoordynowaną modernizację krajowych systemów regulacyjnych w zakresie działalności usługowej, niezbędną dla wprowadzenia rzeczywistego rynku wewnętrznego usług. 

 

 

Źródło:

- Komunikat prasowy KE z 15 lutego 2023 r., https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/PL/IP_23_769
- Komunikat NRA, https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/prezes-nra-o-przepisach-regulujacych-reklame-i-informacje-handlowa/
- Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, Dz.U.UE.L.2006.376.36

 

 

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło.

 

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej