Adwokaci zmieniają Kodeks Etyki

artykul

Kodeks Etyki Adwokackiej wreszcie doczeka się zmiany. Na razie jego projekt trafił do konsultacji.

"Nowy" Kodeks Etyki Adwokackiej na ostatniej prostej

Rozpoczął sie końcowy etap prac nad zmianami w Kodeksie Etyki Adwokackiej w zakresie korzystania przez adwokatów z informacji handlowej i reklamy. Obecnie trwają konsultacje zewnętrzne i wewnętrzne, a termin ich zakończenia ustalono na dzień 27 kwietnia. Kodeks Etyki Adwokackiej w zmienionym brzmieniu przepisów dotyczących informacji handlowej i reklamy był przedmiotem posiedzenia Prezydium NRA 27 marca. Po konsultacjach, które kończą się - jak wyżej wskazano - 27 kwietnia br., projekt trafi pod obrady posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej (zaplanowanego na dzień 26 - 28 maja br.), gdzie zostanie poddany głosowaniu.

Kodeks Etyki Adwokackiej a całkowity zakaz reklamy adwokackiej

Kodeks Etyki Adwokackiej znosi wszelkie całkowite zakazy dotyczące korzystania z informacji handlowych przez adwokatów, wprowadzając ograniczenia dotyczące treści zamieszczanych w przekazywanych informacjach. Przyjęty projekt zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu musi być bowiem zgodny z wymogami art. 24 dyrektywy usługowej. 

 

Czytaj też: Zakaz reklamy adwokackiej w centrum postępowania KE

 

Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, Naczelna Rada Adwokacka podjęła wszystkie niezbędne działania mające na celu wprowadzenie zmian w zakresie przyjęcia przepisów dotyczących informacji handlowych zgodnie z art. 24 dyrektywy usługowej oraz procedurą przewidzianą w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/958 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów.

Informacja handlowa dozwolona dla adwokatów

Projekt Kodeksu Etyki, który trafił do konsultacji, zawiera propozycję zmiany § 23 Kodeksu Etyki Adwokackiej. Otrzyma on brzmienie, zgodnie z którym adwokat jest uprawniony do korzystania z informacji handlowych z zastrzeżeniem, że takie informacje handlowe będą zgodne z zasadami Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

Informacja handlowa oznaczać ma każdą formę komunikacji mającej na celu promowanie bezpośrednio lub pośrednio usług lub wizerunku adwokata. Informacja handlowa nie może przy tym uchybiać zasadom etyki lub godności zawodu, w szczególności adwokata obowiązuje zakaz korzystania z informacji handlowej:

a) uchybiającej godności innych osób;
b) naruszającej tajemnicę adwokacką;
c) naruszającej zasadę lojalności i koleżeństwa;
d) porównawczej, nierzetelnej, podstępnej, nieprawdziwej, natarczywej lub niestosownej;
e) stwarzającej choćby prawdopodobieństwo wywołania oczekiwania co do wyników świadczonej pomocy prawnej;
f) powołującej się na znajomości lub wpływy;
g) zawierającej treści ocenne;
h) wprowadzającej w błąd lub wyzyskującej taki błąd;
i) nadużywającej zaufania, wykorzystującej łatwowierność, przymusowe położenie, brak wiedzy lub doświadczenia odbiorcy;
j) odwołującej się do emocji lub uczuć;
k) zawierającej treści lub odesłania nielicujące z wykonywaniem zawoduadwokata;
l) umieszczanej w niestosownym lub nieodpowiednim miejscu.

Z kolei proponowany § 23a Kodeksu Etyki Adwokackiej wskazuje, że informacje handlowe muszą być wyraźnie oznaczone jako pochodzące od adwokata i umożliwiające jednoznacznie jego identyfikację. Adwokat jest przy tym odpowiedzialny za informacje handlowe opublikowane przez osoby trzecie w jego imieniu lub na jego rzecz.

Informacja handlowa może również zawierać odniesienia do prowadzonych przez adwokata spraw, jego klientów lub zawierać ich opinie, jeżeli:

a) adwokat poinformuje klienta o formie, treści, sposobie, kontekście informacji handlowej i dysponuje jego zgodą w formie pisemnej lub dokumentowej na ich publikację;
b) treść informacji handlowej nie będzie wyolbrzymiała zaangażowania adwokata w świadczoną dla klienta pomoc prawną.

Zgodnie z projektem, w przypadku niezgodności opublikowanej informacji handlowej z zasadami „Zbioru” adwokat zobowiązany jest niezwłoczne podjąć wszelkie niezbędne czynności celem jej usunięcia. Adwokat nie może też promować jakiegokolwiek produktu lub usługi osób trzecich. Co także istotne, adwokat nie może składać propozycji świadczenia pomocy prawnej za pośrednictwem innych podmiotów.

W świetle znowelizowanego § 23b Kodeksu Etyki Adwokackiej, adwokat może informować o stawkach wynagrodzeń i metodach ich obliczania, jak i podawać informacje o wysokości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Każda informacja dotycząca wynagrodzenia lub sposobu jego obliczania musi być jednak sformułowana jednoznacznie, w szczególności należy w niej wyraźnie określić, czy wynagrodzenie obejmuje ponoszone wydatki oraz podatki i inne opłaty.

Adwokat może też informować o świadczonej pomocy prawnej poprzez oferty w postępowaniu o charakterze przetargu, konkursu lub oferty złożone na wyraźne życzenie potencjalnego klienta, które to informacje mogą mieć znaczenie przy ocenie tej oferty.

Wyraźnie wskazano również, że adwokata obowiązuje zakaz współpracy z podmiotami pozyskującymi klientów z naruszeniem prawa, zasad współżycia społecznego lub nielicujący z zasadą godności zawodu adwokata.

Wejście w życie zmian

Po konsultacjach, które kończą się 27 kwietnia br., projekt trafi pod obrady posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w dniach 26-28 maja br., gdzie zostanie poddany głosowaniu. Póki co, NRA zaprasza adwokatów, aplikantów adwokackich i prawników zagranicznych do przesyłania swoich uwag na temat projektu.

 

 

marketing prawniczy

 

 

Źródło:

- projekt zmian w Kodeksie Etyki Adwokackiej, https://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-zmiany-w-keaprojekt-uchwaly-z-uzasadnieniem-36768.pdf
- oficjalny komunikat, https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/rozpoczely-sie-konsultacje-projektu-zmian-w-kodeksie-etyki-adwokackiej/

 

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło. 

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej