Deprecated: strripos(): Passing null to parameter #2 ($needle) of type string is deprecated in /home/scripta/domains/planetaprawo.pl/public_html/core/classes/bootstrap/Initializer.php on line 61
Informacja o przejściu zakładu pracy w praktyce

Informacja o przejściu zakładu pracy w praktyce

artykul

W związku z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę zarówno dotychczasowy, jak i nowy pracodawca mają obowiązki informacyjne wobec przejmowanych pracowników. Jaka powinna być treść informacji przekazywanej pracownikom? Podpowiadamy.

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę 

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę (art. 23[1] k.p.) staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę powoduje skutek w postaci modyfikacji umowy o pracę zasadniczo tylko co do jej stron. Należy pamiętać jednak, że w dalszej perspektywie stosunek pracy może ulegać modyfikacjom z tym zastrzeżeniem, że przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy przez pracodawcę. 

Co istotne, ustawodawca nadaje pracownikowi przejmowanemu prawo podjęcia decyzji co do kontynuowania stosunku pracy. W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik przejmowany może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

W praktyce mogą wystąpić różne powody przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę. Niejednokrotnie sytuacja taka ma miejsce w przypadku sprzedaży całości albo części przedsiębiorstwa rozumianego jako zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych (przedsiębiorstwa w ujęciu przedmiotowym). Nabywca kontynuuje wówczas działalność prowadzoną przez zbywcę, do czego niezbędna jest kadra pracownicza.  

W literaturze przyjmuje się, że uznanie transferu zakładu pracy za skuteczny uzależnić trzeba od charakteru działalności prowadzonej przez pracodawcę. Ocenie w pierwszej kolejności podlega rodzaj przejmowanej jednostki gospodarczej. Chodzi o to, czy jest to jednostka, której głównym elementem struktury są pracownicy i ich kwalifikacje, czy może jest to jednostka, o istnieniu której de facto decydują składniki materialne. Jeśli organizacja opiera się na pracownikach, to przejście może nastąpić nawet bez przenoszenia majątku. Inaczej jest w sytuacji, gdy funkcjonowanie danego podmiotu opiera się na składnikach materialnych. Wówczas przejęcie wyłącznie zadań nie jest wystarczające do wystąpienia transferu (zob. R. Terlecki, N. Szok, Prawo pracy w praktyce, Warszawa 2023, s. 109).

Informacja o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

Informacja o transferze zakładu pracy powinna zostać przekazana bezpośrednio pracownikom w sytuacji, gdy w zakładzie nie działają organizacje związkowe. Związki zawodowe przejmują wiele ciężarów związanych z relacją pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Dotyczy to także przejęcia zakładu pracy. W takim przypadku, jeżeli planowane są zmiany w zakresie warunków zatrudnienia przejmowanych pracowników, pracodawca i stona związkowa negocjują stosowne porozumienie.

W braku organizacji związkowych dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. Przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

Art. 23(1) § 3 k.p.
Jeżeli u pracodawców, o których mowa w § 1, nie działają zakładowe organizacje związkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania; przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

Poniżej znajduje się fragment projektu skierowanej do pracownika informacji o planowanym przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę.

(…)

INFORMACJA
w sprawie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę

Na podstawie art. 23(1) § 3 k.p. informujemy Panią/Pana, że w dniu ……………. nastąpi przejście zakładu pracy, w którym jest Pani/Pan zatrudniona(-y). Podmiotem przejmującym jest (określenie pełnej nazwy, siedziby, NIP, sądu rejestrowego i nr KRS nowego pracodawcy) ………………………………............. .
Przejście zakładu pracy nastąpi na podstawie (określenie odpowiednich przepisów Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, wskazanie odpowiednich dokumentów, w oparciu o które nastąpi przejęcie zakładu pracy) ………………………………............. .
Przyczyną przejścia zakładu pracy jest (np. przejęcie zadań dotychczasowego pracodawcy będącego spółką handlową, która następnie ulegnie likwidacji) ………………………………............. .
Na skutek przejścia zakładu pracy planowane jest podjęcie następujących działań dotyczących warunków zatrudnienia pracowników przejmowanych (określenie planowanych działań, w szczególności dotyczących warunków pracy, płacy i przekwalifikowania): ………………………………............. .
Przejście zakładu pracy ponadto wywoła następujące konsekwencje:
1) w sferze prawnej - z dniem przejścia nowy pracodawca stanie się z mocy samego prawa, na podstawie art. 23(1) k.p., stroną umów o pracę zawartych z pracownikami przejmowanymi;
2) w sferze ekonomicznej – (...);
3) w sferze socjalnej – (...).
Jednocześnie informujemy Panią/Pana, że w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy może Pani/Pan bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla Pani/Pana skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.
(…)

 

Fragment projektu informacji w sprawie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę pochodzi z Programu Scripta https://programscripta.pl.

 

_____________________________________

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło. Wykorzystywanie zawartości serwisu internetowego PlanetaPrawo.pl jako danych treningowych AI jest zabronione. 

PlanetaPrawo.pl - przepisy, praktyczne komentarze, orzecznictwo, marketing prawniczy

Odwiedź nasz Sklep, polub nas na Facebooku, obserwuj nas na Twitterze

 
>>Powrót do artykułów w: Praca

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej