Pełnomocnictwo ogólne w praktyce

artykul

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania w imieniu i na rachunek mocodawcy w granicach zwykłego zarządu. Jest to pełnomocnictwo o szerokim zakresie. Należy pamiętać, że ustawodawca nie definiuje terminu "zwykły zarząd”, stąd katalog czynności, do których jest upoważniony pełnomocnik, może różnić się w zależności od konkretnego przypadku.

Pełnomocnictwo ogólne – istota instytucji prawnej

Pełnomocnictwo ogólne stanowi oświadczenie woli upoważniające do dokonywania w imieniu i na rachunek mocodawcy czynności zwykłego zarządu. Za czynności zwykłego zarządu w nauce prawa uznaje się takie czynności, które dotyczą bieżących spraw danego podmiotu i nie prowadzą do uszczuplenia jego ekonomicznego potencjału (np. pobieranie czynszu, bieżące remonty, zbywanie produktów lub usług). Czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu jest natomiast np. dokonywanie kapitalnych remontów, sprzedaż nieruchomości, obciążanie przedsiębiorstwa, wytaczanie powództw i zawieranie ugód (zob. B. Ziemianin, Z. Kuniewicz, Prawo cywilne. Część ogólna, Poznań 2007, s. 259). 

Z orzecznictwa sądów powszechnych
W świetle art. 98 k.c. pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności (zob. wyr. SA w Warszawie z 27.12.2018 r., V ACa 1536/17, https://orzeczenia.waw.sa.gov.pl).

Istotą pełnomocnictwa jest brak zobowiązania, lecz jedynie upoważnienie pełnomocnika do działania w imieniu osoby reprezentowanej. Zobowiązanie takie może jednak wynikać z treści umowy kreującej między stronami tzw. stosunek podstawowy (zob. N. Szok, Umowy cywilne. Wzory z komentarzem, Szczecin 2023, s. 174).

Forma pisemna

Pełnomocnictwo ogólne wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Mocodawca nie musi składać oświadczenia woli przed notariuszem, choć trzeba podkreślić, że forma bardziej solenna od zwykłej formy pisemnej nie jest tu zabroniona. Oznacza to, że można skorzystać z usługi notariusza, który zapewni profesjonalne sporządzenie dokumentu pełnomocnictwa oraz wyjaśni stronom skutki jego udzielenia. 

Poniżej znajduje się fragment projektu pełnomocnictwa ogólnego. 

(…)

§ 1

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik jest umocowany do dokonywania czynności zwykłego zarządu w imieniu i na rzecz Mocodawcy.

§ 2

Niniejsze pełnomocnictwo może zostać w każdym czasie odwołane.

(…)

Dokument pełnomocnictwa sporządzanego w formie pisemnej należy własnoręcznie podpisać. Należy zadbać też o precyzyjne oznaczenie osoby pełnomocnika oraz mocodawcy, co następuje w tzw. główce dokumentu.

Pełnomocnik jako druga strona czynności prawnej zdziałanej w imieniu mocodawcy

Co do zasady pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej dokonywanej w imieniu mocodawcy. Nie może on zatem dokonywać czynności „z samym sobą” (np. zawrzeć w imieniu mocodawcy umowy darowizny na swoją rzecz). Od tej zasady ustawodawca wprowadza dwa wyjątki. Pełnomocnik  może być drugą stroną takiej czynności prawnej, o ile (zob. art. 108 k.c.):
1) wynika to z treści pełnomocnictwa, ewentualnie
2) ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy.

W przypadku, o którym mowa powyżej, czynność prawna dokonana przez pełnomocnika pomimo braku umocowania stanowi czynność niezupełną. Stosownie do art. 103 k.c. czynność taka może zostać potwierdzona przez mocodawcę (zob. N. Szok, Umowy…, s. 175). 

 

Fragment projektu pełnomocnictwa ogólnego pochodzi z Programu Scripta https://programscripta.pl.

 

___________________________________________________

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło. Wykorzystywanie zawartości serwisu internetowego PlanetaPrawo.pl jako danych treningowych AI jest zabronione. 

PlanetaPrawo.pl - przepisy, praktyczne komentarze, orzecznictwo, marketing prawniczy

Odwiedź nasz Sklep, polub nas na Facebooku, obserwuj nas na Twitterze

 

>>Powrót do artykułów w: Prawo w praktyce

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej