Deprecated: strripos(): Passing null to parameter #2 ($needle) of type string is deprecated in /home/scripta/domains/planetaprawo.pl/public_html/core/classes/bootstrap/Initializer.php on line 61
Zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej

Zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej

artykul

Osoby wykonujące pracę zdalną zwykle mogą powrócić do poprzednich warunków zatrudnienia na skutek złożenia stosownego wniosku. Nie jest to jednak możliwe w każdym przypadku, o czym stanowią przepisy Kodeksu pracy. Niekiedy też ustawodawca zastrzega konieczność wystąpienia dalszych przesłanek powrotu do typowej formy wykonywania pracy.

Praca zdalna

W kwietniu 2023 r. przepisy o pracy zdalnej zostały wprowadzone do Kodeksu pracy na stałe. Unormowania o pracy zdalnej zastąpiły dotychczasowe rozwiązania dotyczące telepracy. Zgodnie z art. 67(18) k.p., praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna). Przywołany przepis zawiera definicję legalną pracy zdalnej. Należy wspomnieć, że uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika może nastąpić:
1) przy zawieraniu umowy o pracę albo
2) w trakcie zatrudnienia.

Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej

Ustawodawca przewidział możliwość wystąpienia przez stronę umowy o pracę z wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w formie zdalnej w odniesieniu do drugiego z powyższych przypadków. Jeżeli zatem strony „typowego” stosunku pracy uzgodniły w trakcie zatrudnienia, że praca będzie świadczona w formie zdalnej, to wówczas istnieje możliwość powrotu do pierwotnej („stacjonarnej”) formy wykonywana pracy. Wynika to explicite z art. 67(22) k.p. Stosownie do art. 67(22) § 1 k.p., w przypadku podjęcia pracy zdalnej zgodnie z art. 67(19) § 1 pkt 2 k.p. (a więc gdy uzgodnienie wykonywania pracy w formie zdalnej nastąpiło w trakcie zatrudnienia), każda ze stron umowy o pracę może wystąpić z wiążącym wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Strony ustalają termin przywrócenia poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. W razie braku porozumienia przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy następuje w dniu następującym po upływie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. 

Odrębne zasady zaprzestania wykonywania pracy zdalnej 

Artykuł 67(22) § 2 k.p. wprowadza szczególne zasady powrotu do pierwotnej formy wykonywania pracy w odniesieniu do określonych kategorii pracowników. Przepis ten odnosi się do pracowników, o których mowa w art. 67(19) § 6 i 7 k.p., a więc m.in. do pracownicy w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia, jak też pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.  

W odniesieniu do szczególnych kategorii pracowników pracodawca nie może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, chyba że dalsze wykonywanie pracy zdalnej nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Należy dostrzec, że w takim przypadku, na podstawie art. 67(19) § 6 k.p., na pracodawcy spoczywa obowiązek uzasadnienia wniosku będącego de facto odmową udzielenia zgody na wykonywanie pracy zdalnej.

 

___________________________________________________

Treści publikowane w serwisie internetowym PlanetaPrawo.pl mają charakter informacyjno-edukacyjny. Nie stanowią one porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki związane z ich wykorzystywaniem. Wszelkie prawa zastrzeżone – powołując się na publikację podaj źródło. Wykorzystywanie zawartości serwisu internetowego PlanetaPrawo.pl jako danych treningowych AI jest zabronione. 

PlanetaPrawo.pl - przepisy, praktyczne komentarze, orzecznictwo, marketing prawniczy

Odwiedź nasz Sklep, polub nas na Facebooku, obserwuj nas na Twitterze

>>Powrót do artykułów w: Prawo w praktyce

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej