REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ SPRZEDAŻY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
ustanowiony dla serwisu internetowego Planetaprawo.pl

(tekst jednolity)

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1
Zakres zastosowania Regulaminu i zasady ogólne dotyczące świadczenia usług

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa w szczególności:
1) rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną,
2) warunki świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca oraz zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną,
4) warunki zawierania z Usługodawcą umów sprzedaży produktów cyfrowych,
5) tryb postępowania reklamacyjnego
- w ramach funkcjonowania Serwisu internetowego.
2. Korzystanie przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu bez konieczności zawierania odrębnej umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli zgodnie z Regulaminem świadczenie usługi wymaga zawarcia odrębnej umowy, postanowienia Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym odrębną umową.
4. Usługobiorcę obowiązuje, w ramach korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. Usługodawca przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w Polityce prywatności ustanowionej dla Serwisu internetowego, dostępnej nieodpłatnie pod adresem https://planetaprawo.pl/notaprawna. Każdy ma prawo pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści Polityki prywatności za pomocą systemu teleinformatycznego.
6. Zawartość Serwisu internetowego ma wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny. Wchodzące w jej skład treści nie stanowią porad prawnych i nie zastępują profesjonalnej pomocy prawnej.
7. Materiały dydaktyczne publikowane w Serwisie internetowym stanowią jedynie pomoc i uzupełnienie samodzielnej nauki. Nie stanowią one substytutu treści objętych programami studiów wyższych oraz szkoleń prowadzonych w ramach aplikacji prawniczych, a ewentualna ich niekompletność lub inna niedoskonałość nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
8. Usługodawca nie dostosowuje indywidualnie cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość modyfikowania cen określonych w Regulaminie w drodze akcji promocyjnych.

§ 2
Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Autopay - Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie (81-718), ul. Powstańców Warszawy 6, KRS 0000320590, NIP 5851351185, REGON 19178156100000,
2) FSi - FSi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-323), ul. Gdyńska 19, KRS 0000219900, NIP 9451926796, REGON 357238140,
3) Kodeks cywilny – ustawę z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny,
4) Platforma 1koszyk – oprogramowanie, będące własnością FSi, umożliwiające Usługobiorcy zawarcie oraz opłacenie umowy,
5) Serwis internetowy – grupę powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnianych z adresu internetowego https://planetaprawo.pl, poświęconych tematyce prawniczej,
6) Usługobiorca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną, w ramach Serwisu internetowego,
7) Usługodawca – przedsiębiorcę działającego pod nazwą SCRIPTA Radosław Terlecki, ul. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin, NIP 9552205207, REGON 521688355, adres poczty elektronicznej: biuro@planetaprawo.pl, nr tel. 517204675 (czynny w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00, opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora), świadczącego usługi drogą elektroniczną, w ramach Serwisu internetowego,
8) ustawa o prawach konsumenta – ustawę z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta,
9) ustawa o prawie autorskim - ustawę z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
10) ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną – ustawę z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną,
11) zawartość Serwisu internetowego – wszelkie treści udostępniane przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego, a w szczególności artykuły, publikacje elektroniczne, wiadomości oraz wzory dokumentów,
12) Administrator – przedsiębiorcę działającego pod nazwą SCRIPTA Radosław Terlecki, ul. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin, NIP 9552205207, REGON 521688355, adres poczty elektronicznej: biuro@planetaprawo.pl, nr tel. 517204675 (czynny w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00, opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora), działającego wyłącznie w charakterze podmiotu zarządzającego treściami publikowanymi na oficjalnych profilach Serwisu internetowego w mediach społecznościowych.

Rozdział 2.
Usługi, sprzedaż oraz tryb zawarcia umowy

§ 3
Katalog usług oraz sprzedaż

1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługi polegające na:
1) udostępnianiu zawartości Serwisu internetowego,
2) wyświetlaniu reklamy,
3) organizowaniu patronatu medialnego,
4) publikowaniu artykułu sponsorowanego lub umieszczaniu linku,
5) (uchylony)
6) tworzeniu artykułów na zamówienie (copywriting),
7) tworzeniu materiałów szkoleniowych,
8) (uchylony)
9) prowadzenia newslettera.
2. Usługodawca prowadzi sprzedaż licencji na korzystanie z publikacji elektronicznych.
3. Usługodawca prowadzi sprzedaż oraz świadczy usługi na terytorium Polski.

§ 4
Zasady udostępniania Zawartości Serwisu internetowego

1. Udostępnianie Usługobiorcy zawartości Serwisu internetowego następuje nieodpłatnie poprzez umożliwienie jej wyświetlania przy użyciu sieci Internet na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego przeznaczonego do przeglądania sieci Internet, takiego jak tablet czy smartfon.
2. Udostępnienie Usługobiorcy zawartości Serwisu internetowego nie stanowi przeniesienia jakichkolwiek praw do niej. Wszelkie prawa do zawartości Serwisu internetowego przysługują wyłącznie Usługodawcy albo podmiotom trzecim, które na odrębnych zasadach mu je udostępniły, i podlegają ochronie w szczególności na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim.
3. Usługobiorcy wolno nieodpłatnie korzystać z zawartości Serwisu internetowego w ramach prawa cytatu z obowiązkiem podania źródła poprzez zamieszczenie wzmianki o brzmieniu „Źródło: PlanetaPrawo.pl”.
4. O ile Regulamin lub odrębna umowa nie stanowią inaczej, zabrania się komercyjnego kopiowania, zwielokrotniania, modyfikowania lub dalszego rozpowszechniania zawartości Serwisu internetowego w całości lub w części.
5. Wykorzystywanie zawartości Serwisu internetowego jako danych treningowych AI bez zgody Usługodawcy jest zabronione.
6. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą o świadczenie usługi udostępniania zawartości Serwisu internetowego zostaje zawarta w chwili wyświetlenia strony internetowej należącej do Serwisu internetowego na urządzeniu Usługobiorcy i trwa do momentu zaprzestania jej wyświetlania.

§ 5
Zasady wyświetlania reklam

1. Na podstawie odrębnej umowy Usługodawca odpłatnie zamieszcza w Serwisie internetowym banery reklamowe Usługobiorcy.
2. Wynagrodzenie za świadczenie usługi, o której mowa w ustępie poprzedzającym, określa się indywidualnie, w oparciu o jej cechy szczególne, takie jak m.in. umiejscowienie baneru reklamowego czy długość okresu jego wyświetlania, w granicach od 1 do 25 zł brutto za każdy dzień jego wyświetlania. Wynagrodzenie nie obejmuje stworzenia baneru. Usługodawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji ceny w uzgodnieniu z Usługobiorcą.
3. Propozycje współpracy reklamowej należy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@planetaprawo.pl.
4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stanowią oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

§ 6
Zasady organizacji patronatów medialnych

1. Na podstawie odrębnej umowy Usługodawca odpłatnie świadczy usługę patronatu medialnego udostępniając swoją przestrzeń reklamową i informacyjną w celu promocji indywidualnie oznaczonego wydarzenia.
2. Usługodawca:
1) nie jest organizatorem wydarzenia objętego patronatem medialnym;
2) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wywołane przebiegiem, niedojściem do skutku lub opóźnieniem z jakichkolwiek przyczyn wydarzenia objętego patronatem medialnym. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści upubliczniane podczas wydarzenia objętego patronatem medialnym.
3. Wynagrodzenie za świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1, płatne jednorazowo, wynosi 250 zł brutto i obejmuje:
1)    opublikowanie nie więcej niż dwóch (2) artykułów na temat wydarzenia dostarczonych przez Usługobiorcę;
2)    umieszczenie informacji o wydarzeniu w mediach społecznościowych Usługodawcy;
3)    inne działania indywidualnie uzgodnione z Usługobiorcą.
4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji ceny określonej w ust. 3 w uzgodnieniu z Usługobiorcą.
5. Artykuły opublikowane przez Usługodawcę w ramach świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1, nie podlegają usunięciu z Serwisu internetowego, chyba że ich usunięcia zażąda Usługobiorca.
6. Propozycje współpracy patronackiej należy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@planetaprawo.pl.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stanowią oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

§ 7
Zasady publikowania artykułów sponsorowanych oraz umieszczania linków

1. Na podstawie odrębnej umowy Usługodawca odpłatnie przyjmuje do publikacji w Serwisie internetowym opracowane redakcyjnie i wolne od wad prawnych teksty o tematyce zgodnej z profilem Serwisu internetowego.
2. Ponadto na podstawie odrębnej umowy Usługodawca odpłatnie i na zamówienie tworzy teksty o tematyce zgodnej z profilem Serwisu internetowego i publikuje je w Serwisie internetowym. Jeżeli przedmiotem umowy jest przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu, umowa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wynagrodzenie za świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1, jest uzależnione od jej cech szczególnych, takich jak m.in. objętość, tematyka i przeznaczenie przedstawionego do publikacji tekstu, jak też długość jego promowania na stronie głównej, i wynosi od 290 do 890 zł brutto za opublikowanie jednego (1) tekstu.
4. Wynagrodzenie za świadczenie usługi, o której mowa w ust. 2, wynosi 100 zł brutto za tysiąc (1000) znaków maszynopisu ze spacjami.
5. Propozycje współpracy w zakresie publikowania lub tworzenia tekstów należy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@planetaprawo.pl.
6. Postanowienia ust. 1-5 nie stanowią oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
7. W przypadku zawarcia umowy za pośrednictwem Platformy 1koszyk, obowiązują wskazane tam ceny i inne parametry umowy, a postanowienia § 13 ust. 2-6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
8. Na podstawie odrębnej umowy oraz za indywidualnie ustalonym wynagrodzeniem Usługodawca umieszcza w Serwisie internetowym link odsyłający do strony internetowej Usługobiorcy.
9. Link nie może odsyłać do treści:
1) sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem, a w szczególności propagujących przemoc, dyskryminację lub nienawiść,
2) nagannych moralnie lub społecznie niewłaściwych,
3) wprowadzających odbiorców w błąd w celu osiągnięcia przez jej autora korzyści finansowej, politycznej lub innej,
4) o charakterze erotycznym lub pornograficznym,
5) reklamujących lub propagujących alkohol, CBD, leki, suplementy diety, pożyczki oraz hazard.
10. W przypadku ujawnienia po umieszczeniu linku w Serwisie internetowym, że pod adresem URL, do którego link odsyła, znajduje się treść określona w ust. 9, Usługodawca może usunąć link z Serwisu internetowego bez obowiązku zwrotu wynagrodzenia.

§ 8
(uchylony)

§ 9
Zasady tworzenia artykułów na zamówienie (copywriting)

1. Na podstawie odrębnej umowy Usługodawca odpłatnie i na zamówienie tworzy przeznaczone do publikacji teksty o tematyce zgodnej z profilem Serwisu internetowego. Jeżeli przedmiotem umowy jest przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu, umowa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wynagrodzenie za świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1, jest uzależnione od jej cech szczególnych, takich jak m.in. objętość, tematyka i przeznaczenie zamówionego tekstu, i wynosi od 70 do 100 zł brutto za tysiąc (1000) znaków maszynopisu ze spacjami.
3. Propozycje współpracy w zakresie tworzenia tekstów na zamówienie należy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@planetaprawo.pl.
4. Postanowienia ust. 1-3 nie stanowią oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
5. W przypadku zawarcia umowy za pośrednictwem Platformy 1koszyk, obowiązują wskazane tam ceny i inne parametry umowy, a postanowienia § 13 ust. 2-6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 10
Zasady tworzenia materiałów szkoleniowych

1. Na podstawie odrębnej umowy Usługodawca odpłatnie i na zamówienie tworzy materiały szkoleniowe o tematyce prawniczej. Usługa jest przeznaczona dla podmiotów organizujących szkolenia (w tym pracodawców) i obejmuje przygotowanie w formie elektronicznej:
1) prezentacji multimedialnej szkolenia,
2) scenariusza szkolenia dla prowadzącego (obejmujący pełną wypowiedź prowadzącego szkolenie),
3) pytań kontrolnych kierowanych do uczestników szkolenia,
4) listy potencjalnych pytań od uczestników szkolenia, wraz z prawidłowymi odpowiedziami,
5) pakiet materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia.  
2. Wynagrodzenie za świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1, określa się indywidualnie, w oparciu o jej cechy szczególne, takie jak m.in. objętość i tematyka, w granicach od 1000 do 3000 zł brutto. Usługodawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji ceny w uzgodnieniu z Usługobiorcą.
3. Usługa, o której mowa w ust. 1, nie może być świadczona na rzecz konsumentów.
4. Propozycje współpracy w zakresie tworzenia tekstów na zamówienie należy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@planetaprawo.pl.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stanowią oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

§ 11
(uchylony)

§ 12
Zasady prowadzenia newslettera

1. Usługodawca nieodpłatnie świadczy usługę newslettera.
2. Usługa newslettera polega na przesyłaniu Usługobiorcy, na jego zamówienie, informacji na temat usług, produktów lub wydarzeń związanych z działalnością Usługodawcy.
3. Warunkiem świadczenia usługi newslettera jest jej zasubskrybowanie na stronie https://planetaprawo.pl/.  
4. Usługodawca może w każdej chwili zrezygnować z usługi newslettera przesyłając żądanie w tym przedmiocie na adres poczty elektronicznej biuro@planetaprawo.pl.

§ 13
Zasady sprzedaży licencji na korzystanie z publikacji elektronicznych

1. W ramach Serwisu internetowego Usługobiorca może dokonać zakupu oferowanych przez Usługodawcę licencji na korzystanie z publikacji elektronicznych (e-book).
2. Zamówienia na udzielenie licencji na korzystanie z publikacji elektronicznej dokonuje się za pośrednictwem Platformy 1koszyk, przez użycie łącza przekierowującego do kanału sprzedaży Usługodawcy.
3. W ramach Platformy 1koszyk Usługobiorca płaci za pośrednictwem płatności elektronicznych. Operatorem płatności elektronicznych jest Autopay.
4. Niezwłocznie po opłaceniu zamówienia Usługodawca przesyła Usługobiorcy, na podany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej, zamówioną publikację elektroniczną, Regulamin, Politykę prywatności, o której mowa w § 1 ust. 5, oraz fakturę.
5. FSi jest agentem handlowym Usługodawcy. FSi:
1) nie jest stroną umów zawieranych na podstawie Regulaminu,
2) nie jest odpowiedzialna za należyte wykonanie umów zawieranych na podstawie Regulaminu.
6. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających Usługodawca może prowadzić sprzedaż licencji na korzystanie z publikacji elektronicznych także z wykorzystaniem innych platform zakupowych, na zasadach w ich ramach określonych.
7. Usługobiorca może korzystać z publikacji elektronicznej w granicach przysługującej mu niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i odpłatnej licencji obejmującej możliwość ściągnięcia publikacji elektronicznej, jej przechowywania oraz wyświetlania na ekranie komputera lub innego urządzenia umożliwiającego odczytywanie plików zapisanych w formacie PDF. Zabrania się dalszego wprowadzania publikacji elektronicznej do obrotu, w szczególności jej odsprzedaży.

§ 14
Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca informuje o szczególnych zagrożeniach (dalej jako „zagrożenia”) związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, których wystąpienie jest możliwe jedynie potencjalnie.
2. Strony Serwisu internetowego objęte są certyfikatem SSL, który jest narzędziem  opracowanym w celu ochrony witryn internetowych.
3. W celu zabezpieczenia przed zagrożeniami Usługobiorca powinien zaopatrzyć swój komputer lub inne urządzania elektroniczne w stale aktualizowany program antywirusowy oraz zaporę sieciową.
4. Do zagrożeń zalicza się w szczególności:
1) złośliwe oprogramowanie – oprogramowanie o szkodliwym działaniu dla systemu komputerowego, takie jak np. wirusy, robaki, konie trojańskie,
2) szpiegujące oprogramowanie – oprogramowanie gromadzące oraz przesyłające innym podmiotom informacje o użytkowniku, bez jego wiedzy, takie jak np. dane osobowe, numery kart płatniczych czy hasła,
3) phishing – metodę oszustwa polegająca na podszywaniu się pod inny podmiot w celu wyłudzenia poufnych informacji, takich jak np. dane logowania,
4) cracking – szkodliwe działania mające na celu złamanie zabezpieczeń systemu komputerowego w celu jego wykorzystania,
5) spam – niechciane lub niezamawiane wiadomości elektroniczne o jednakowej, często reklamowej treści, rozsyłane jednocześnie do wielu podmiotów.   

§ 15
Prawo do zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług

1. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych przywracających bezpieczeństwo i stabilność systemu teleinformatycznego.
2. Usługodawca ma prawo do czasowego albo stałego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, jeżeli takie żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez uprawniony podmiot władzy państwowej.
3. Usługodawca ma prawo do czasowego albo stałego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu.

§ 16
Środowisko cyfrowe Usługobiorcy

Celem skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, Usługobiorca powinien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy, takie jak:
1) posiadanie konta poczty elektronicznej,
2) korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych akceptujących pliki cookies: Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej lub Opera w wersji 49.0 i wyższej lub Firefox w wersji 57.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 60.0 i wyższej lub Safari w wersji 11.0 i wyższej.

Rozdział 3.
Odpowiedzialność Usługodawcy

§ 17
Uprawnienia przysługujące Usługobiorcy będącemu konsumentem w przypadku niezgodności usługi cyfrowej z umową

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do świadczonych na rzecz Usługobiorcy będącego konsumentem usług określonych w § 3 ust. 1 pkt 1-3 i 9 Regulaminu. Do usługi określonej w § 3 ust. 1 pkt 4 i 6 Regulaminu postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się tylko w zakresie nieobejmującym zobowiązania do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu.  
2. Wobec Usługobiorcy będącego konsumentem, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność usługi z umową, która wystąpiła lub ujawniła się w czasie, w którym zgodnie z umową usługa miała być dostarczana.
3. W przypadku niezgodności usługi z umową, Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługują uprawnienia do:
1)    żądania doprowadzenia usługi do zgodności z umową,
2)    złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny (jeżeli usługa była odpłatna), jak też
3)    odstąpienia od umowy
- określone w Rozdziale 5B ustawy o prawach konsumenta.
4. Usługodawca doprowadza usługę do zgodności z umową niezwłocznie po poinformowaniu go przez Usługobiorcę będącego konsumentem o braku zgodności z umową. Koszty doprowadzenia usługi do zgodności z umową ponosi Usługodawca.
5. Z zastrzeżeniem ust. 7, jeżeli usługa jest niezgodna z umową, Usługobiorca będący konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (jeżeli usługa była odpłatna) albo odstąpić od umowy, gdy:
1) doprowadzenie do zgodności usługi z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
2) Usługodawca nie doprowadził usługi do zgodności z umową;
3) brak zgodności usługi z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić ją do zgodności z umową;
4) brak zgodności usługi z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny bez uprzedniego żądania doprowadzenia do jej zgodności z umową;
5) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy będącego konsumentem.
6. Jeżeli usługa była odpłatna, obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość usługi niezgodnej z umową pozostaje do wartości usługi zgodnej z umową.
7. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 5, przysługuje Usługobiorcy będącemu konsumentem wyłącznie wtedy, gdy brak zgodności usługi z umową jest istotny.
8. W przypadku skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 5, jeżeli usługa była odpłatna, Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu zapłaconego przez Usługobiorcę wynagrodzenia jedynie za czas i w części odpowiadającej niezgodności usługi z umową.

§ 18
Uprawnienia przysługujące Usługobiorcy będącemu konsumentem w przypadku niezgodności utworu z umową

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do świadczonej na rzecz Usługobiorcy będącego konsumentem usługi określonej w § 3 ust. 1 pkt 4 i 6 Regulaminu, w zakresie obejmującym zobowiązanie do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu.  
2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności utworu z umową istniejący w chwili jego przyjęcia przez Usługobiorcę będącego konsumentem i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, przy czym nie stanowi niezgodności z umową:
1)    utrata aktualności utworu, która wystąpiła w związku ze zmianą stanu prawnego po przyjęciu utworu przez Usługobiorcę będącego konsumentem,
2)    brak założonej przez Usługobiorcę będącego konsumentem popularności utworu wśród czytelników, mierzonej w szczególności za pomocą liczby odsłon.
3. W przypadku niezgodności utworu z umową, Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługują uprawnienia do:
1)    żądania doprowadzenia utworu do zgodności z umową poprzez wprowadzenie niezbędnych poprawek,
2)    złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, jak też
3)    odstąpienia od umowy
- określone w Rozdziale 5B ustawy o prawach konsumenta.
4. Usługobiorca będący konsumentem ma obowiązek określić, na czym polega niezgodność utworu z umową.
5. Usługodawca niezwłocznie oraz na własny koszt wprowadza poprawki do utworu oraz przesyła go Usługobiorcy w formie elektronicznej.
6. Z zastrzeżeniem ust. 9, jeżeli utwór jest niezgodny z umową, Usługobiorca będący konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
1)    Usługodawca odmówił doprowadzenia niezbędnych poprawek;
2)    brak zgodności utworu z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić utwór do zgodności z umową;
3)    brak zgodności utworu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania wprowadzenia do niego niezbędnych poprawek;
4)    z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on utworu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy będącego konsumentem.
7. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość utworu niezgodnego z umową pozostaje do wartości utworu zgodnego z umową.
8. Usługodawca zwraca Usługobiorcy będącemu konsumentem kwotę należną wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny przelewem, na wskazany przez niego rachunek bankowy, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
9. Usługobiorca będący konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności utworu z umową jest nieistotny.
10. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych utworów dostarczonych na podstawie umowy, Usługobiorca będący konsumentem może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych utworów.
11. W razie odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy będącemu konsumentem cenę przelewem, na wskazany przez niego rachunek bankowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 19
Uprawnienia przysługujące Usługobiorcy będącemu konsumentem w przypadku niezgodności publikacji elektronicznych z umową

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do sprzedaży licencji na korzystanie z publikacji elektronicznych, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.
2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności publikacji elektronicznej z umową istniejący w chwili jej dostarczenia Usługobiorcy będącemu konsumentem i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
3. W przypadku niezgodności publikacji elektronicznej z umową, Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługują uprawnienia do:
1)    żądania doprowadzenia publikacji elektronicznej do zgodności z umową poprzez jej wymianę na nową,
2)    złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, jak też
3)    odstąpienia od umowy
- określone w Rozdziale 5B ustawy o prawach konsumenta.
4. Usługobiorca będący konsumentem ma obowiązek określić, na czym polega niezgodność publikacji elektronicznej z umową.
5. W ramach realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, Usługodawca niezwłocznie oraz na własny koszt przesyła Usługobiorcy będącemu konsumentem wolną od wad publikację elektroniczną.
6. Z zastrzeżeniem ust. 9, jeżeli publikacja elektroniczna jest niezgodna z umową, Usługobiorca będący konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
1)    Usługodawca odmówił doprowadzenia publikacji elektronicznej do stanu zgodnego z umową;
2)    brak zgodności publikacji elektronicznej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić ją do zgodności z umową;
3)    brak zgodności publikacji elektronicznej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania wprowadzenia do niego niezbędnych poprawek;
4)    z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on publikacji elektronicznej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy będącego konsumentem.
7. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość publikacji elektronicznej niezgodnej z umową pozostaje do wartości publikacji elektronicznej zgodnej z umową.
8. Usługodawca zwraca Usługobiorcy będącemu konsumentem kwotę należną wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny przelewem, na wskazany przez niego rachunek bankowy, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
9. Usługobiorca będący konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności publikacji elektronicznej z umową jest nieistotny.
10. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych publikacji elektronicznych dostarczonych na podstawie umowy, Usługobiorca będący konsumentem może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do wadliwych publikacji elektronicznych.
11. W razie odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy będącemu konsumentem cenę przelewem, na wskazany przez niego rachunek bankowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 20
Wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy

1. Uprawnienia Usługobiorcy z tytułu rękojmi, o której mowa w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego zostają wyłączone. Wyłączenie to nie dotyczy konsumentów.
2. W każdym przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z siły wyższej, a w szczególności z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza jego wpływem lub kontrolą.

§ 21
Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo bez podania przyczyn odstąpić od umów  określonych w § 3 Regulaminu, w terminie czternastu (14) dni od dnia zawarcia danej umowy. Odstąpienie może nastąpić przy użyciu formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu. Użycie formularza nie stanowi warunku skuteczności odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez e-mail wobec SCRIPTA Radosław Terlecki, ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin, biuro@planetaprawo.pl.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, jeżeli była ona odpłatna, Usługodawca zwraca wpłacone wynagrodzenie przelewem na wskazany przez Usługobiorcę będącego konsumentem rachunek bankowy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. Od umów, o których mowa w:
1) § 3 ust. 1 pkt 1,
2) § 3 ust. 1 pkt 2 – od dnia, w którym wyświetlono reklamę,
3) § 3 ust. 1 pkt 3 – od dnia, w którym opublikowano artykuł lub wykonano inną umówioną czynność mającą na celu promowanie danego wydarzenia,
4) § 3 ust. 1 pkt 4 – od dnia, w którym opublikowano artykuł sponsorowany lub link,
5) § 3 ust. 1 pkt 6 – od dnia, w którym Usługobiorca zaakceptował artykuł,
6) (uchylony)
7) § 3 ust. 2 – od momentu dostarczenia Usługobiorcy publikacji elektronicznej
- konsumenckie prawo odstąpienia w terminie czternastu (14) dni bez podania przyczyn nie przysługuje.

§ 22
Uprawnienie do wniesienia reklamacji

W sprawach związanych ze świadczeniem usług oraz sprzedażą produktów elektronicznych przez Usługodawcę, Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia reklamacji. Prawo wniesienia reklamacji przysługuje z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Usługodawcę.

§ 23
Tryb rozpatrywania reklamacji

1. Reklamację wnosi się w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej biuro@planetaprawo.pl.
2. Oświadczenie o wniesieniu reklamacji powinno zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko wnoszącego reklamację,
2) adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać odpowiedź na reklamację,
3) opis niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Usługodawcę.  
3. Usługodawca rozpozna reklamację w ciągu czternastu (14) dni od dnia jej otrzymania.
4. W przypadku złożenia reklamacji niespełniającej któregokolwiek z wymogów treściowych, o których mowa w ust. 2, Usługodawca wezwie wnoszącego do uzupełnienia braków w terminie trzech (3) dni, po bezskutecznym upływie którego pozostawi reklamację bez rozpatrzenia.

Rozdział 3(1).
Realizacja postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z 19.10.2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych)

§ 23(1)
Pojedynczy punkt kontaktowy, zgłaszanie skarg i odwołania

1. Administrator nie świadczy w ramach Serwisu internetowego usług pośrednich w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z 19.10.2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).
2. Postanowienia niniejszego rozdziału odnoszą się do komentarzy i opinii umieszczanych w oficjalnych profilach Administratora w mediach społecznościowych.
3. Wyznacza się następujący pojedynczy punkt kontaktowy (w formie adresu e-mail), umożliwiający bezpośrednią komunikację z Administratorem w związku z realizacją postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z 19.10.2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych): biuro@planetaprawo.pl.
4. Na adres pojedynczego punktu kontaktowego można dokonać zgłoszenia, że w oficjalnym profilu Administratora w mediach społecznościowych znajduje się informacja, która w ocenie zgłaszającego stanowi nielegalną treść lub jest niezgodna z Regulaminem.
5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać:
1) wskazanie powodów, które w ocenie zgłaszającego przemawiają za uznaniem danej informacji za nielegalną treść lub treść niezgodną z Regulaminem;
2) wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowych informacji umożliwiających identyfikację nielegalnej treści;
3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail zgłaszającego, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie zgłaszającego, że informacje i zarzuty zawarte w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.
6. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, Administrator przesyła zgłaszającemu potwierdzenie jego otrzymania, o ile zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe zgłaszającego. Administrator rozpatruje zgłoszenie w ciągu czternastu (14) dni od jego otrzymania i powiadamia zgłaszającego o swojej decyzji informując jednocześnie zgłaszającego o możliwości odwołania się od decyzji w ciągu czternastu (14) dni od jej otrzymania.
7. W przypadku uznania przez Administratora, że treści objęte zgłoszeniem są nielegalne lub niezgodne z Regulaminem, podejmuję on decyzję o ich usunięciu. W pozostałych przypadkach Administrator pozostawia treści objęte zgłoszeniem w stanie niezmienionym.
8. W przypadku uwzględnienia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, Administrator niezwłocznie informuje autora treści uznanych za niezgodne z prawem lub Regulaminem, o ile zna jego elektroniczne dane kontaktowe, że treści te zostały usunięte i uzasadnienia swą decyzję informując jednocześnie o możliwości odwołania w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania informacji o usunięciu treści. Do odwołania autora treści stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5.
9. W mediach społecznościowych zabrania się zamieszczania treści:
1) sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem, a w szczególności propagujących przemoc, dyskryminację lub nienawiść,
2) nagannych moralnie lub społecznie niewłaściwych,
3) reklamowych lub ukierunkowanych w celu pozycjonowanie stron internetowych,
4) wprowadzających odbiorców w błąd w celu osiągnięcia przez jej autora korzyści finansowej, politycznej lub innej.   

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 24
Dostępność, obowiązywanie i zmiana postanowień Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 19.5.2023 r.
2. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie https://planetaprawo.pl/regulamin. Każdy ma prawo wyświetlenia oraz pobierania Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
3. Zmiana postanowień Regulaminu następuje poprzez opublikowanie jego tekstu jednolitego na stronie https://planetaprawo.pl/regulamin, z tym jednak zastrzeżeniem, że zmiana danych Usługodawcy nie stanowi zmiany Regulaminu.
4. Usługodawca nie korzysta z pozasądowych metod rozstrzygania sporów.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy polskiego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta

Załącznik do Regulaminu

(miejscowość) ……………….., (data) …………………….
 

SCRIPTA Radosław Terlecki
ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin
biuro@planetaprawo.pl

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Odstępuję od umowy o……………….. zawartej w dniu ……………….. ze SCRIPTA na podstawie przepisów o odstąpieniu konsumenta od umowy bez podania przyczyn.
Proszę o zwrot wpłaconego wynagrodzenia przelewem, na rachunek w ……………………., nr ……………………………………………….. .

(podpis) ………………………….

Korzystając z naszych usług akceptujesz postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. Strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zarządzać plikami cookie poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Przechodzę dalej